iTools Online – Sách điện tử Online

iTools Online – Sách điện tử Online là sách online đã tích hợp Audio, Video, Key, dùng rất thuận tiện cho việc dạy và học.

Xem bản demo tại đây: ✅ Sách điện tử Online Cambridge More Level 2 – Student Book

 

Để sử dụng toàn bộ iTools online trên ebook-tienganh.com.

Bạn cần mua gói thành viên, xem gói thành viên tại đây: https://ebook-tienganh.com/goi-thanh-vien/

 

Danh sách iTools Online – Sách điện tử online trên ebook-tienganh.com

 

iTools Giáo Trình Mầm Non

Doodle Town (4 quyển Level Nursery, 1, 2, 3)

First Friends (1st Edition) (6 quyển Level 1, 2: Class Book, Activity Book, Extra Practice)

First Friends (2nd Edition) (2 quyển Level 1, 2: Class Book)

FingerPrints (6 quyển Level 1, 2, 3: Student Book & Workbook)

Learning Star – Macmillan (6 quyển Level 1, 2: Pupil’s Book, Activity Book, Maths Book)

My Little Island (6 quyển Level 1, 2, 3: Student’s Book & Workbook)

Playtime (6 quyển Level Starter, A, B: Student’s Book & Workbook)

Potato Pals (12 quyển Level 1, 2)

Oxford Discover Foundation (2 quyển Student Book & Workbook)

Oxford Phonics World (10 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5: Student Book & Workbook)

Oxford Phonics World Readers (5 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5)

Sight Word

Tiny Talk (6 quyển Level 1, 2, 3: Student Book & Workbook)

 

iTools Giáo Trình Tiểu Học

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1,2,3,4,5 BGD (10 quyển Lớp 1, 2, 3, 4, 5: Sách học sinh & Sách bài tập)

Sách tiếng Anh Big 4 Lớp 3,4,5 (6 quyển Level 3, 4, 5)

Family and Friends Starter,1,2,3,4,5 (12 quyển Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5: Student Book & Workbook)

Family and Friends (2nd Edition) Starter,1,2,3,4,5 (Student Book & Workbook)

Family and Friends (National Edition) 1,2,3,4 (Student Book & Workbook)

Family and Friends (Special Edition) 3,4,5 (Student Book & Workbook)

Family and Friends (Special Edition) 1,2,3,4,5 (Student Book & Workbook)

Academy Stars (Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5: Pupil’s Book & Workbook)

Cambridge Primary Reading Anthologies (6 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Explore Our World (Level 1, 2, 3, 4, 5: Student Book & Workbook)

English Code (14 quyển Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6: Student’s Book & Workbook)

i-Learn Smart Start (Lớp 1, 2, 3, 4, 5: Student Book, Workbook, Exercise)

Tiếng Anh i-Learn Smart Start 1,2,3,4,5 (Lớp 1, 2, 3, 4, 5: Student Book, Workbook, Exercise)

i-Learn My Phonics Grade 1,2 (Level 1, 2: Pupil’s Book, Activity Book, Exercise)

Kid’s Box (Second Edition) (Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5)

Let’s Go (4th Edition) (Level 1, 2)

Oxford Grammar For Schools (5 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5)

Oxford Discover (12 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5, 6: Student Book & Workbook)

Our Discovery Island (3 quyển Level 1, 2, 3)

New Round-Up (6 quyển Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Grammar Friends (5 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5)

SuperKids (New Edition) (6 quyển Level 1, 2, 3: Student Book & Activity Book)

Step By Step Listening (3 quyển Level 1, 2, 3)

Smiles Grade (Special Edition) (Level 1, 2, 3, 4, 5)

Everybody Up (2nd Edition) (Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6: Student Book & Workbook)

Hang Out! (Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6: Student Book & Workbook)

Super Minds (Level Starter, 1, 2, 3, 4: Student’s Book & Workbook)

Get Ready For Starters Movers Flyers (2nd Edition)

Get Ready For Starter 2nd Edition Student’s Book

Get Ready For Mover 2nd Edition Student’s Book

Get Ready For Flyer 2nd Edition Student’s Book

 

iTools Giáo Trình THCS

Tiếng Anh Thí Điểm 6,7,8,9 (Sách học sinh & Sách bài tập)

Tiếng Anh Friend Plus 6, 7, 8 (6 quyển Level 6, 7, 8: Student Book & Workbook)

Tiếng Anh 6,7,8,9 chương trình cũ

i-learn Smart World 6,7,8 (6 quyển Level 6, 7, 8: Student’s Book & Workbook)

Access Grade 6,7,8,9 (Student’s Book & Workbook)

Big 4 Lớp 6,7,8,9 (Tập 1 & Tập 2)

Cambridge Prepare! (1st Edition) (Level 1, 2, 3, 4: Student’s Book & Workbook)

Cambridge Prepare (2nd Edition) (Level 1, 2, 3, 4: Student’s Book)

Cambridge Think (1st Edition) (Level Starter, 1, 2, 3, 4: Student’s Book & Workbook)

Global Success Lớp 6,7 (Sách học sinh & Sách bài tập)

More Step By Step Listening (3 quyển Level 1, 2, 3)

Oxford Solutions Grade 6,7,8,9 (Student’s Book & Workbook)

Project (Fourth Edition) (Level 1, 2, 3: Student’s Book & Workbook)

Solutions Third Edition (Level Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced: Student’s Book & Workbook)

 

iTools Giáo Trình THPT

Tiếng Anh Lớp 10, 11, 12 chương trình cũ (Sách học sinh & Sách bài tập)

Tiếng Anh Lớp 10, 11, 12 chương trình mới, thí điểm (Sách học sinh & Sách bài tập)

Tactics for Listening Third Edition (Level Basic, Developing, Expanding)

Cambridge More! (1st Editon) (4 quyển Level 1, 2: Student’s Book & Workbook)

Cambridge More! (2nd Editon) (6 quyển Level 1, 2, 3: Student’s Book & Workbook)

Destination Grammar & Vocabulary

Destination B1 Grammar & Vocabulary

Destination B2 Grammar & Vocabulary

Destination C1 & C2 Grammar & Vocabulary

Engage (Special edition) (Level 1, 2, 3)

 

iTools Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp

Active Listening (Level 1, 2, 3)

American English File (Second Edition) (Level Starter, 1, 2, 3, 4, 5)

Breakthrough Plus 2nd Edition (Level 1, 2, 3: Student’s Book & Workbook)

Debating Challenge (Level 1, 2, 3)

English For Everyone: English Vocabulary Builder (Level Starter, 1, 2, 3)

Everyday Conversations: Learning American English

Let’s Talk Second Edition (Level 1, 2, 3)

 

iTools Các Kỹ Năng

Grammar Plus (4 quyển Level A1, A2, B1, B2)

Writing Framework for Essay Writing (3 quyển Level 1, 2, 3)

Writing Framework for Sentence Writing (3 quyển Level 1, 2, 3)

Writing Framework for Paragraph Writing (3 quyển Level 1, 2, 3)

Unlock 2nd Edition – Cambridge (12 quyển Level Basic, 1, 2, 3, 4, 5: Listening + Speaking & Reading + Writing)

Prism – Cambridge (12 quyển Level Intro, 1, 2, 3, 4: Listening and Speaking, Reading, Reading and Writing)

Inside Reading 2ed – Oxford (5 quyển Level Intro, 1, 2, 3, 4)

Inside Listening And Speaking – Oxford (5 quyển Level Intro, 1, 2, 3, 4)

Listening and Notetaking Skills – National Geographic Learning (3 quyển Level 1, 2, 3)

Listen Up New Edition – eFuture (3 quyển Level 1, 2, 3)

Listen Up Plus – eFuture (3 quyển Level 1, 2, 3)

Real Listening & Speaking – Cambridge (4 quyển Level 1, 2, 3, 4)

Real Writing – Cambridge (4 quyển Level 1, 2, 3, 4)

Reading Adventures – NGL (3 quyển Level 1, 2, 3)

Oxford Skills World Reading with Writing (6 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Oxford Skills World Listening with Speaking (6 quyển Level 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Oxford Q Skills for Success 3rd Edition (8 quyển Level Intro, 1, 2, 3)

 

iTools Giáo Trình Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế

iTools luyện thi chứng chỉ Starter

 Get ready for Starters 2nd Edition

 Skills Builder for young learners – Starters 1

 Skills Builder for young learners – Starters 2

 Cambridge English Starters (Level 1, 2, 3, 4)

 Pre A1 Starters – Three Practice Tests

 Succeed in Cambridge English: Starters

 Practice Tests – Pre A1 Starters Plus

 

iTools luyện thi chứng chỉ Mover

 Get ready for Movers 2nd Edition

 Skills Builder for young learners – Movers 1

 Skills Builder for young learners – Movers 2

 Cambridge English Movers (Level 1, 2, 3, 4)

 A1 Movers – Three Practice Tests

 Succeed in Cambridge English: Movers

 Practice Tests – A1 Movers Plus

 

iTools luyện thi chứng chỉ Flyer

 Get ready for Flyers 2nd Edition

 Skills Builder for young learners – Flyers 1

 Skills Builder for young learners – Flyers 2

 Cambridge English Flyers (Level 1, 2, 3, 4)

 A2 Flyers – Three Practice Tests

 Succeed in Cambridge English: Flyers

 Practice Tests – A2 Flyers Plus

 

iTools luyện thi chứng chỉ Ket

 Cambridge Complete Key for Schools 2nd Edition – Student’s Book

 Cambridge Complete Key for Schools 2nd Edition –  Workbook

 Cambridge Complete Key for Schools – Student’s Book

 Cambridge Complete Key for Schools –  Workbook

 Cambridge A2 Key for Schools 2nd Edition – Trainer

 Cambridge A2 Key 1 With Answers

 Succeed in A2 Key

 Simply A2 Key for Schools – 8 Practice Tests

 Practice Tests Plus with Key – A2 Key – New Edition

 

iTools luyện thi chứng chỉ Pet

 Cambridge Complete Preliminary for Schools 2020 – Student’s Book

 Cambridge Complete Preliminary for Schools 2020 –  Workbook

 Cambridge Complete PET – Student’s Book

 Cambridge Complete PET –  Workbook

 Cambridge B1 Preliminary for Schools (2nd Edition) – Trainer 1 for the Revised 2020 Exam

 Cambridge B1 Preliminary 1 With Answers

 Succeed in B1 Preliminary – 8 Practice Tests

 Simply B1 Preliminary for Schools – 8 Practice Tests

 Practice Tests Plus with Key – B1 Preliminary for Schools – New Edition

 

iTools luyện thi chứng chỉ IELTS

Achieve IELTS 2nd Edition (4 quyển Level 1, 2: Student’s Book & Workbook)

Bridge to IELTS Band 3.5 to 4.5 (Student’s Book & Workbook)

Cambridge Vocabulary for IELTS with answers

Cambridge IELTS 15, 16, 17, 18 (Academic & General Training)

Mindset For IELTS Foundation, 1, 2, 3 (Level Foundation, 1, 2, 3)

Complete IELTS Bands 4-5 Student’s Book

Complete IELTS Bands 4-5 Workbook

Collins English for Exams – Practice Tests for IELTS (Band 5.0)

Collins English for IELTS 2nd Edition – Listening Speaking Reading Writing for IELTS (4 quyển Listening – Speaking – Reading – Writing)

Cambridge IELTS 15, 16, 17, 18 (8 quyển 15,16,17,18: Academic & General Training)

 

iTools luyện thi chứng chỉ TOEFL Primary

Preparation Book for the TOEFL Primary Step 1

TOEFL Primary Step 1 – Book 1

TOEFL Primary Step 1 – Book 2

TOEFL Primary Step 1 – Book 3

Preparation Book for the TOEFL Primary Step 2

TOEFL Primary Step 2 – Book 1

TOEFL Primary Step 2 – Book 2

TOEFL Primary Step 2 – Book 3

 

Để sử dụng toàn bộ sách điện tử online (iTools online) trên ebook-tienganh.com, bạn cần mua gói thành viên tại đây: Click here