iTool là sách điện tử tiếng Anh tích hợp Audio, Video, đáp án vào Ebook, để người dùng có thể dạy và học tiếng Anh trên máy tính một cách dễ dàng, thuận tiện nhất.

 

Danh sách iTools tiếng Anh (cài trên máy tính)

 

Academy Stars (iTools) Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Access (iTools) Grade 6,7,8,9 – Giá 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Active Grammar CD-ROM Level 1,2,3 – Giá 300.000. Bộ lẻ: 100.000

American English File 2nd Edition (iTools) Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Bebop Kindergarten DVD-ROM Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Big English CD-ROM Level 1,2,3,4,5,6 – Giá 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Cambridge Primary Path (iTools) Level Foundation,1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Cambridge Science Path Presentation Plus Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Complete Key For Schools A2 (iTools) – Giá: 100.000

Complete Preliminary B1 (iTools) – Giá: 100.000

Complete First For Schools B2 (iTools) – Giá: 100.000

Complete Advanced C1 (iTools) – Giá: 100.000

Cutting Edge 3rd Edition DVD-ROM Level Starter, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Doodle Town (iTools) Level Nursery,1,2,3 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Empower (iTools) Level A1,A2,B1,B1+,B2,C1 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Everybody Up 2nd Edition (iTools) Level Starter,1,2,3,4,5,6 – Giá 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Everyone Speak! Kids (iTools) Level 1,2,3 – Giá 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Evolve Presentation Plus Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Expert IELTS 5, 6, 7.5 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Eyes Open Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Face2Face Elementary, Pre-Intermediate CD-ROM – Giá: 200.000. Bộ lẻ: 100.000

Family and Friends 2nd Edition (British) (iTools) Level Starter,1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Family and Friends 2nd Edition MultiRom Level Starter,1,2,3,4,5 – Giá 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Family and Friends National Edition (iTools) Lớp 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Family and Friends Special Edition (iTools) Grade 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

First Friends 2nd Edition (iTools) Level 1,2 – Giá 200.000. Bộ lẻ: 100.000

Fly High CD-ROM Level 1,2,3,4 – Giá 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Four Corners Self Study CD-ROM Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Fun For Starters 4th Edition – Giá: 100.000

Fun For Movers 4th Edition – Giá: 100.000

Fun For Flyers 4th Edition – Giá: 100.000

Fun Skills Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Get Ready For Starters – Giá: 100.000

Get Ready For Movers – Giá: 100.000

Global Success Lớp 3,4,6,7,8,10 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Grammar Course CD-ROM Level Basic, Intermediate, Advanced – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Grammar For Schools Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Grammar Genius Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Grammar Goals CD-ROM Level 1,2,3,4,5,6 – Giá 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Grammar in Context Level Basic,1,2,3 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Grammar in Use Intermediate CD-ROM – Giá: 100.000

Essential Grammar in Use 3rd Edition CD-ROM – Giá: 100.000

Great Writing 5th Edition Level Foundation,1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Great Writing Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Guess What Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Happy Heart Level 1,2 – Giá: 100.000

Hats On Top CD-ROM Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

i-Learn Smart Start Lớp 1,2,3,4 – Giá 400.000. Bộ lẻ: 100.000

I Start, I Move, I Fly – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Impact Level Foundation,1,2,3,4 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Interchange 5th Edition – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Kid’s Box Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Laser Level B1+, B2 – Giá: 200.000. Bộ lẻ: 100.000

Let’s Go 3rd Edition Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Let’s Go 4th Edition Level Let’s Begin,1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Level Up 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Listen In 2nd Edition Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Listen Up Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Listening & Notetaking Skills Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Real Life Elementary, Pre-Intermediate – Giá: 200.000. Bộ lẻ: 100.000

Mindset For IELTS Level Foudation,1,2,3 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

My Little Island Level 1,2 – Giá: 100.000

New Grammar Time Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

New Round Up Level Starter,1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Objective IELTS CD-ROM Level Intermediate, Advanced – Giá: 200.000

Our World Level Starter,1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000

Oxford Discover 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000

Oxford Living Grammar – Giá: 300.000

Oxford Phonics World (iTools) Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000

Oxford Phonics World (MultiRom) Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000

Oxford Skills World Listening with Speaking Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000

Oxford Practice Grammar Level Basic, Advanced – Giá: 200.000

Perspectives (iTools) Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000

Power Up (iTools) Level Start Smart,1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000

Prepare 1st (iTools) Level 1,2,3,4,5,6,7 – Giá: 500.000

Prepare 2nd (iTools) Level 1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000

Primary Dictionary (iTools) Level 1,2,3 – Giá: 300.000

Primary i-Box – Giá: 100.000

Prism Cambridge Level 0,1,2,3,4 – Giá: 500.000

Pronunciation Power Level 1,2 – Giá: 200.000

Read Right Level A,B,C,D,F – Giá: 400.000

Reading Adventures Level 1,2,3- Giá: 300.000

Reading Explorer 3rd Edition Level Foundation,1,2,3,4,5 – Giá: 500.000

Reading Juice For Kids Level 1,2,3,4 – Giá 400.000

Real Life Level Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced – Giá: 500.000

Show and Tell Level 1,2,3 – Giá: 300.000

Smart Phonics Level 1,2,3 – Giá: 300.000

Smart World Lớp 6,7 – Giá: 200.000

Solutions Elementary – Giá: 100.000

Solutions 2nd Edition Intermediate – Giá: 100.000

Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate – Giá: 100.000

Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate – Giá: 100.000

Speak Now Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

American Speakout Level Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Starters iTools

 • Cambridge English Starters 1 (iTool) – Giá: 100.000
 • Cambridge English Starters 2 (iTool) – Giá: 100.000
 • Cambridge English Starters 3 (iTool) – Giá: 100.000
 • Colins 2018 – Pre A1 Starters (iTool) – Giá: 100.000
 • Fun for Starters 4th Edition (iTool) – Giá: 100.000
 • Get Ready for Starter 2nd Edition (iTool) – Giá: 100.000
 • Succeed in Cambridge Starter 2018 (iTool) – Giá: 100.000

Movers iTools

 • Cambridge English Movers 1 (iTool) – Giá: 100.000
 • Cambridge English Movers 2 (iTool) – Giá: 100.000
 • Cambridge English Movers 3 (iTool) – Giá: 100.000
 • Fun for Movers 4th Edition (iTool) – Giá: 100.000
 • Get Ready for Movers 2nd Edition (iTool) – Giá: 100.000
 • Succeed in Cambridge Movers 2018 (iTool) – Giá: 100.000
 • A1 Movers – Three Practice Tests – Giá: 100.000

Flyers iTools

 • Cambridge English Flyers 1 (iTool) – Giá: 100.000
 • Cambridge English Flyers 2 (iTool) – Giá: 100.000
 • Cambridge English Flyers 3 (iTool) – Giá: 100.000
 • Fun for Flyers 4th Edition (iTool) – Giá: 100.000
 • Get Ready for Flyers 2nd Edition (iTool) – Giá: 100.000
 • Succeed in Cambridge Flyers 2018 (iTool) – Giá: 100.000
 • A2 Flyers – Three Practice Tests – Giá: 100.000

SuperKids iTools Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Super Minds DVD-ROM Level Starter,1,2,3,4,5,6 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Super Safari DVD-ROM Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

SuperTots Level 1,2,3 – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Tactics for Listening (iTools) Level Basic, Expanding, Developing – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000

Talent Level 1 – Giá: 100.000

Tell me more 10 level

Think (iTools) Level 1,2,3,4,5 – Giá: 500.000. Bộ lẻ: 100.000

Top Notch DVD-ROM Level Fundamentals,1,2,3 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Top Secret (iTools) Level 1,2 – Giá: 200.000. Bộ lẻ: 100.000

Touchstone (iTools) Level 1,2,3,4 – Giá: 400.000. Bộ lẻ: 100.000

Learning Box UK English Level 1,2 – Giá: 200.000. Bộ lẻ: 100.000

Up Beat CD-ROM Level Starter, Elementary – Giá: 200.000. Bộ lẻ: 100.000

World Skills CD-ROM Level Basic, Intermediate, Advanced – Giá: 300.000. Bộ lẻ: 100.000